Blog prawny

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących działalności naszej Kancelarii. Ponadto umieszczane są tu również przydatne informacje na temat upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Ze wpisów mogą Państwo dowiedzieć się, czym dokładnie jest to postępowanie, kto może składać wniosek o ogłoszenie bankructwa i wiele więcej. Zapraszamy do czytania.

04 maja 2023

Likwidacja masy upadłości - skutki sprzedaży w toku postępowania upadłościowego

Skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym określa art. 313 Prawa upadłościowego.

Czytaj więcej

04 kwietnia 2023

Likwidacja masy upadłości – sprzedaż składników masy obciążonych rzeczowo

Przy sporządzaniu spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości albo odrębnie – jeżeli możliwość takiej sprzedaży ujawniła się na późniejszym etapie, biegły wybrany przez syndyka sporządza opis i oszacowanie, który powinien określać w szczególności, w przypadku nieruchomości, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

Czytaj więcej

20 lutego 2023

Podział funduszów masy upadłości a kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Po zakończeniu likwidacji masy syndyk dysponuje funduszami masy upadłości, które przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli.

Czytaj więcej

27 stycznia 2023

Składniki podlegające wyłączeniu z masy upadłości

Ustawodawca wyłączył z zakresu masy upadłości określone składniki majątkowe.

Czytaj więcej

02 stycznia 2023

Co to jest masa upadłości i co wchodzi w jej skład

Masa upadłości to ogół aktywów dłużnika, z wyłączeniem jego praw osobistych, które służą zaspokojeniu wierzycieli.

Czytaj więcej

13 grudnia 2022

Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby i majątku upadłego

Z chwilą ogłoszenia upadłości upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.

Czytaj więcej

29 września 2022

Kiedy sąd odmawia ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

Czytaj więcej

14 września 2022

Kiedy sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań

Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, upadły.

Czytaj więcej

17 sierpnia 2022

Kiedy sąd uchyla plan spłaty wierzycieli lub postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Czytaj więcej

17 sierpnia 2022

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub warunkowe umorzenie zobowiązań

Plan spłaty wierzycieli to inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli. Ustala się go po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Projekt planu spłaty sporządzany jest przez syndyka i składany przez niego do sądu.

Czytaj więcej