Sposoby oddłużenia w postępowaniu konsumenckim uproszczonym

 

W poprzednim artykule zostało wyjaśnione, że uproszczone postępowanie upadłościowe prowadzone jest wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacjach, gdy w masie upadłości brak jest znaczącego majątku, który pozwalałby na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonanie planu podziału oraz nie przewiduje się sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości i struktury długów lub przeszkód w likwidacji masy upadłości.

W toku uproszczonego postępowania konsumenckiego zakłada się wprowadzenie trzech sposobów oddłużenia (pkt 1-3), albo zakończenie postępowania bez oddłużenia:

  1. Ustalenie planu spłaty, przy czym jeżeli zostanie ustalone, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie może zostać ustalony na czas krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące.

  2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, jeżeli sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

  3. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat wynikająca z sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego.

  4. Odmowa ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.