Co, jeżeli żaden wierzyciel nie dokona zgłoszenia wierzytelności, mimo wskazania ich przez dłużnika?

 

W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności (wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika lub wierzytelności pracownicze), następuje sytuacja braku wierzycieli, których prawa miałby być chronione w postępowaniu upadłościowym.

Wobec powyższego najpierw, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, syndyk zawiadamia sąd o takim stanie rzeczy (brak zgłoszeń i wierzycieli uwzględnianych z urzędu), wyjaśniając tym samym dlaczego nie przygotował projektu planu spłaty wierzycieli, zaś sąd po otrzymaniu takiej informacji wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wyjątkowo, mimo braku zgłoszeń wierzytelności i wierzytelności uwzględnianych z urzędu, syndyk przygotowuje projekt planu spłat lub informację, o której mowa w art. 49114 ust. 1 in fine, jeżeli w toku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości.

W dalszym toku postępowania sąd ustali plan spłaty tych kosztów i innych zobowiązań masy, umorzy te zobowiązania bez ustalania planu spłat lub warunkowo je umorzy bez ustalania planu spłat, stosownie do wystąpienia ustawowych przesłanek.