Plan podziału funduszów masy upadłości

 

Jak zostało wskazane w jednym z poprzednich artykułów, po zakończeniu likwidacji masy syndyk dysponuje funduszami masy upadłości, a więc sumami uzyskanymi z likwidacji masy upadłości i na przykład odsetkami od depozytów na lokatach.

Fundusze te przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli.

Rozdzielenie tych środków następuje w ramach planu podziału. Zwykle sporządza się jeden taki plan, jednakże nie jest wykluczona sytuacja, gdy takich planów będzie kilka.

Plan może być:

  •  częściowy – może być ich kilka, w miarę jak do masy wpływają fundusze
  •  ostateczny – po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości, dysponujący całkowitą kwotą funduszów masy
  •  odrębny – sporządzany wówczas, gdy wierzycielom przysługują prawa na zbytych rzeczach lub prawach (np. wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym).

 

W planie podziału syndyk określa:

  •  sumę podlegającą podziałowi
  •  wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale
  •  sumę, jaka przysługuje danej osobie w ramach podziału,
  •  które sumy podlegają wypłacie, a które i z jakich przyczyn zostaną pozostawione w depozycie sądowym
  •  czy plan podziału jest częściowy, czy ostateczny.