Uproszczone postępowanie upadłościowe konsumenckie

 

Uproszczone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest przewidziane głównie w sytuacjach, gdy:

  • w masie upadłości brak jest znaczącego majątku, który pozwalałby na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonanie planu podziału,

  • nie przewiduje się sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości i struktury długów lub przeszkód w likwidacji masy upadłości

Cechy uproszczonego konsumenckiego postępowania upadłościowego to:

  • brak sędziego-komisarza

  • prowadzenie postępowania niemal w całości przez syndyka

  • brak obowiązków sprawozdawczych syndyka

Przebieg uproszczonego postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest następujący:

  • ogłoszenie upadłości i wyznaczenie syndyka przez sąd

  • czynności syndyka polegające na dokonaniu zawiadomień, ustaleniu sytuacji upadłego i składu masy upadłości

  • likwidacja masy upadłości i przyjmowanie zgłoszeń wierzytelności

  • ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub odmowa ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań

  • postępowanie po ustaleniu planu spłaty