Uchylenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Przesłanki uchylenia postanowienia o ustaleniu planu spłaty albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty częściowo różnią się od siebie. Zostały przeze mnie opisane w poprzednich artykułach. W obu przypadkach jednak skutek jest ten sam – zobowiązania upadłego nie ulegną umorzeniu.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek uchylenia postanowienia o ustaleniu planu spłaty, sąd z urzędu, albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom przez upadłego jest nieznaczne albo dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Wysłuchanie może się odbyć na posiedzeniu albo formie pisemnej. Jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.

Postanowienie to jest zaskarżalne zażaleniem. Legitymację do jego wniesieni posiadają również ci wierzyciele, którzy chcieliby kontynuować realizowanie przez upadłego planu spłaty, np. ze względu na większe prawdopodobieństwo, że uzyskają zaspokojenie w jakiejkolwiek części.

Również w przypadku zaistnienia przesłanki do uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty sąd może zastosować tzw. zasadę proporcjonalności, tj. gdy uchybienie obowiązkom przez upadłego jest nieznaczne lub tzw. klauzulę rozsądku (odstąpienie od rygoru jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi).

 

blog-prawny/kiedy-sad-uchyla-postanowienie-o-warunkowym-umorzeniu-zobowiazan

blog-prawny/kiedy-sad-uchyla-plan-splaty-wierzycieli-lub-postanowienie-o-warunkowym-umorzeniu-zobowiazan