Skarga na czynności syndyka

Możliwość wniesienia skargi na czynności syndyka została wprowadzona na mocy nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 r.

Skargę na czynności syndyka mogą wnieść:

  •  upadły,
  •  wierzyciel,
  •  osoba trzecia, której prawo zostało przez czynność lub zaniechanie syndyka naruszone lub zagrożone

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia:

  •  dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba trzecia była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona
  •  zawiadomienia o czynności upadłego, wierzyciela lub osoby trzeciej, a jeżeli syndyk zawiadomił o dokonaniu czynności przez obwieszczenie, wówczas od dnia publikacji obwieszczenia
  •  powzięcia wiadomości o dokonanej czynności w braku zawiadomienia
  •  w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana – w przypadku zaniechania czynności przez syndyka

Skarga powinna spełniać wymogi formalne, tj. ogólne wymogi pisma procesowego, określać zaskarżoną czynność, zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności oraz zawierać uzasadnienie.

Opłata od skargi na czynności syndyka wynosi 30 zł.

Skargę wnosi się do syndyka. Syndyk może uwzględnić skargę w całości, w części lub jej nie uwzględnić. W dwóch ostatnich przypadkach sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do sądu.