Blog prawny

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących działalności naszej Kancelarii. Ponadto umieszczane są tu również przydatne informacje na temat upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Ze wpisów mogą Państwo dowiedzieć się, czym dokładnie jest to postępowanie, kto może składać wniosek o ogłoszenie bankructwa i wiele więcej. Zapraszamy do czytania.

23 maja 2024

Sprzeciw do listy wierzytelności

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o liście MSiG wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw ...

Czytaj więcej

19 kwietnia 2024

Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań

Wykonanie planu spłaty wierzycieli jest warunkiem umorzenia pozostałych jeszcze zobowiązań upadłego.

Czytaj więcej

10 kwietnia 2024

Ustalenie listy wierzytelności

Etap ten nie występuje w uproszczonym konsumenckim postępowaniu upadłościowym, ponieważ informacje odpowiadające liście wierzytelności stanowią część projektu planu spłaty.

Czytaj więcej

27 marca 2024

Elementy planu spłaty

Plan spłaty powinien obejmować:

Wskazanie, w jakim zakresie oraz przez jaki okres upadły będzie miał spłacać zobowiązania wobec wierzycieli wskazanych w pierwszej części projektu,

Czytaj więcej

08 lutego 2024

Co, jeżeli żaden wierzyciel nie dokona zgłoszenia wierzytelności, mimo wskazania ich przez dłużnika?

W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności (wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika lub wierzytelności pracownicze), następuje sytuacja braku wierzycieli, których prawa miałby być chronione w postępowaniu upadłościowym.

 

Czytaj więcej

29 stycznia 2024

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Zgodnie z art. 49114a Prawa upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

Czytaj więcej

10 stycznia 2024

Sposoby oddłużenia w postępowaniu konsumenckim uproszczonym

W poprzednim artykule zostało wyjaśnione, że uproszczone postępowanie upadłościowe prowadzone jest wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacjach, gdy w masie upadłości brak jest znaczącego majątku, który pozwalałby na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonanie planu podziału oraz nie przewiduje się sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości i struktury długów lub przeszkód w likwidacji masy upadłości.

Czytaj więcej

04 grudnia 2023

Uproszczone postępowanie upadłościowe konsumenckie

Uproszczone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest przewidziane głównie w sytuacjach, gdy:

  • w masie upadłości brak jest znaczącego majątku, który pozwalałby na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonanie planu podziału,

  • nie przewiduje się sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości i struktury długów lub przeszkód w likwidacji masy upadłości

Czytaj więcej

18 października 2023

Skarga na czynności syndyka

Możliwość wniesienia skargi na czynności syndyka została wprowadzona na mocy nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 r.

Czytaj więcej

30 sierpnia 2023

Plan podziału funduszów masy upadłości

Jak zostało wskazane w jednym z poprzednich artykułów, po zakończeniu likwidacji masy syndyk dysponuje funduszami masy upadłości, a więc sumami uzyskanymi z likwidacji masy upadłości i na przykład odsetkami od depozytów na lokatach.

Czytaj więcej