Ustalenie listy wierzytelności

Etap ten nie występuje w uproszczonym konsumenckim postępowaniu upadłościowym, ponieważ informacje odpowiadające liście wierzytelności stanowią część projektu planu spłaty.

Syndyk sporządza listę wierzytelności w ciągu 2 miesięcy po upływie terminu zgłaszania wierzytelności (po 30 dniach od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości).

Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach:

  1. liczbę porządkową;
  2. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
  3. sumę każdej wierzytelności podlegającej uznaniu;
  4. kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  5. informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
  6. informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
  7. uzasadnienie odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.

 

Syndyk załącza do listy wierzytelności oświadczenie upadłego i podane przez niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny. Jeżeli upadły akceptuje stanowisko syndyka, uzasadnienie do oświadczenia nie jest konieczne.

Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Zmianę wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności uwzględnia się na liście wierzytelności tylko wtedy, gdy została stwierdzona dokumentem urzędowym lub niebudzącym wątpliwości dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym i gdy zmiana wierzyciela zgłoszona została syndykowi przed przekazaniem listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Sędzia-komisarz może uwzględnić zmianę wierzyciela zgłoszoną po przekazaniu mu listy wierzytelności, a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w postępowaniu. Nieuwzględnienie zmian, nie pozbawia nabywcy wierzytelności możliwości realizacji jego uprawnień na podstawie przepisów ustawy w toku dalszego postępowania.