Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań

Wykonanie planu spłaty wierzycieli jest warunkiem umorzenia pozostałych jeszcze zobowiązań upadłego.

Zgodnie z art. 49121 ust 1 Prawa upadłościowego, po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań składa się w sądzie, który ustalił wykonany plan spłaty wierzycieli.

Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W razie konieczności sąd wysłucha upadłego lub wierzycieli.

Ilość odpisów wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty powinna odpowiadać ilości wierzycieli, na rzecz których były dokonywane spłaty.

Do wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli należy jedynie dołączyć potwierdzenia płatności kolejnych spłat nie ujętych we wcześniejszych sprawozdaniach. 

Sąd stwierdza wykonanie planu spłaty, czyli deklaratoryjnie potwierdza wykonanie przez upadłego jego obowiązków wynikających z ustalonego wcześniej planu spłaty. Z kolei umorzenie zobowiązań ma charakter konstytutywny i dopiero uprawomocnienie się tego postanowienia spowoduje skutek prawny w postaci zakończenia bytu prawnego zobowiązań dłużnika.