Sprzeciw do listy wierzytelności

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o liście MSiG wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:

  • uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,

  • odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego oświadczeniami lub wnioskami. Jeżeli upadły nie złożył oświadczeń, a był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, jeżeli wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie.

Sprzeciw należy złożyć co najmniej z dwoma odpisami (dla syndyka oraz odpowiednio dla upadłego lub wierzyciela). Sprzeciw podlega opłacie w wysokości piątej części opłaty stosunkowej (art. 76b ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wymaga podkreślenia, że sprzeciw wnosi się osobno do każdej kwestionowanej wierzytelności (niedopuszczalne jest wniesienie jednego sprzeciwu co do kilku pozycji z listy wierzytelności).