Kiedy sąd uchyla plan spłaty wierzycieli lub postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Uchylnie planu spłaty wierzycieli następuje również gdy:

1) upadły nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;

2) w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli upadły zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;

3) upadły dokonał czynności prawnej dotyczącej jego majątku, która mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;

4) upadły ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

O uchyleniu plany spłaty sąd orzeka na rozprawie. O terminie rozprawy zawiadamia się wierzycieli przez obwieszczenie.