Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby i majątku upadłego

Z chwilą ogłoszenia upadłości upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.

Należyte wykonanie tego obowiązku jest bardzo istotne, gdyż uchybienie mu może spowodować umorzenie postępowania.

Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd z urzędu lub na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności, albo też postępowanie mogłoby pociągnąć za sobą pokrzywdzenie wierzycieli, bądź w sytuacji gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wierzyciel.

Ponadto z chwilą ogłoszenia upadłości upadły jest co do zasady pozbawiony zarządu swoim majątkiem. Pozostaje jednak autonomiczny w zakresie codziennego, normalnego funkcjonowania.

Upadły musi liczyć się z likwidacją całego majątku. Traci także uprawnienia do skutecznego rozporządzania składnikami majątku. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.