Podział funduszów masy upadłości a kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Po zakończeniu likwidacji masy syndyk dysponuje funduszami masy upadłości, które przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli.

Bywa, że jednym z likwidowanych składników masy upadłości jest dom lub mieszkanie upadłego. Po dokonaniu sprzedaży takiego składnika niejednokrotnie pojawia się problem zapewnienia sobie przez upadłego nowego lokum.

Aby uniknąć ryzyka ewentualnej bezdomności upadłego, ustawodawca przewidział możliwość wydzielenia z sumy uzyskanej z likwidacji masy upadłości kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Wydzielenie takiej kwoty możliwe jest oczywiście wówczas, gdy upadłemu przysługiwało prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Do masy upadłości nie wejdzie zatem mieszkanie lub dom, w którym upadły zamieszkiwał na podstawie umowy najmu, użyczenia, ale również dożywocia, służebności osobistej. Nie wejdzie również do masy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Ponadto upadły musi zamieszkiwać w zbywanym mieszkaniu lub domu oraz musi istnieć konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Nie może więc posiadać tytułu prawnego do innej nieruchomości. Musi również zamieszkiwać w zbywanym mieszkaniu lub domu w dacie ogłoszenia upadłości, jak i w toku postępowania upadłościowego.

Wydzielona upadłemu kwota powinna odpowiadać przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Kwotę tę określa się na wniosek upadłego biorąc pod uwagę jego potrzeby mieszkaniowe, liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i opinię syndyka.

Wniosek taki należy złożyć po sprzedaży nieruchomości lub po wyborze oferenta, nie później niż do momentu podziału sumy uzyskanej z likwidacji masy upadłości.