Likwidacja masy upadłości – sprzedaż składników masy obciążonych rzeczowo

Przy sporządzaniu spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości albo odrębnie – jeżeli możliwość takiej sprzedaży ujawniła się na późniejszym etapie, biegły wybrany przez syndyka sporządza opis i oszacowanie, który powinien określać w szczególności, w przypadku nieruchomości, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

Jeżeli podlegające oszacowaniu składniki masy upadłości są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży, a także ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do wartości masy upadłości. Będzie to niezbędne do określenia kwoty, o którą pomniejszone zostaną tak uzyskane fundusze masy przy podziale na rzecz uprawnionych wierzycieli rzeczowych.

Sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji, do których mają zastosowanie przepisy art. 701-705 k.c. z odmiennościami wynikającymi z Prawa upadłościowego.

Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza. Jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu lub aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy.