Co to jest masa upadłości i co wchodzi w jej skład

Masa upadłości to ogół aktywów dłużnika, z wyłączeniem jego praw osobistych, które służą zaspokojeniu wierzycieli.

Skład masy upadłości określa art. 62 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem obejmuje on majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego, przy czym domniemanie to jest domniemaniem wzruszalnym.

W odniesieniu do masy upadłości upadły traci zdolność do czynności prawnych. Ewentualne czynności podejmowane przez upadłego pozostaną bezskuteczne lub nieważne.

Ustalenia składu masy upadłości dokonuje syndyk. Czyni to sporządzając spis inwentarza oraz spis należności. Równocześnie ze spisem inwentarza dokonuje oszacowania majątku upadłego.